Strona główna

Podziękowania

 

 

 

„SPOJRZENIE WSTECZ
NAPEŁNIA NAS WDZIĘCZNOŚCIĄ
WOBEC BOGA I LUDZI”

                                                                    (bł. Maria Luiza Merkert)

 

Na ręce obecnej dyrektor Hospicjum s. M. Piotry Lisakowskiej oraz byłej dyrektor
s. Kingi Barzowskiej popłynęły słowa gratulacji i szczerego uznania od:   
         Senatora Rzeczypospolitej Polski p. Mieczysława Augustyna          
         Starosty Złotowskiego p. Ryszarda Goławskiego       
         Wicestarosty Złotowskiego p. Tomasza Fidler            
         Przewodniczącego Rady Powiatu p. Jadwigi Harbuzińska – Turek  
         Burmistrza Miasta Złotowa p. Stanisława Wełniak     
         Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie p. Stanisława Pikulik          
         Wójta Gminy Złotów p. Piotra Lach                           
         Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie p. Piotra Brewka
Były podziękowania od pacjentów, personelu medycznego, pracowników, wolontariuszy.
Dziękowano także wszystkim Darczyńcom, którzy nigdy nie odmawiają pomocy
Przełożona Prowincji Toruńskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety s. M. Katarzyny Pawlak wyraziła w swoim przemówieniu słowa uznania i pochwały dla idei Hospicjum
i pracy osób służących chorym:

„Dziś, w dniu obchodów rocznicy 15 – lecia istnienia Hospicjum pod wezwaniem św. Elżbiety, pragnę wyrazić Bogu wdzięczność w imieniu wszystkich Sióstr Elżbietanek,
a zwłaszcza tych, które posługiwały i które posługują w Hospicjum za łaskę powstania tego dzieła, za jego rozwój, za uobecnianie wśród chorych Miłości Miłosiernej za przykładem św. Elżbiety i naszych Matek Założycielek. Naszą wdzięczność kieruję również na ręce Ekscelencji Ks. Biskupa Jana Tyrawa i Ks. Biskupa Pawła Cieślika, wszystkich Kapłanów za celebrowanie Ofiary Eucharystycznej, za skierowane do nas Słowo Boże, za modlitwy
w naszych intencjach. Wyrazy wielkiej wdzięczności składam Szanownym Władzom Miejskim, oraz wszystkim Dobrodziejom za wszelkie wyrazy życzliwości i dobroci, za współpracę z naszym Zgromadzeniem. Pragnę podziękować Kochanym Siostrom, w sposób szczególny Siostrze Wikarii M. Kindze – byłej Dyrektorce, jak również obecnej Siostrze Dyrektor M. Piotrze, wszystkim Drogim Siostrom i Personelowi Medycznemu, Rehabilitacyjnemu, Opiekuńczemu i Gospodarczemu za dar ofiarnej posługi, za zaangażowanie całym sercem w początkach powstawania Hospicjum św. Elżbiety, jak i w czasach jego rozwoju do chwili obecnej. Dziękuję wraz z wszystkimi Siostrami całej Prowincji, jak i w imieniu osób chorych, cierpiących, dla których Hospicjum było i jest domem w którym człowiek jest kochany i może kochać.         
            Świadomość słów bł. Marii Luizy Merkert:
„Spojrzenie wstecz napełnia nas wdzięcznością wobec Boga i ludzi”, napawa radością, że to, co czynimy z miłości ku Bogu i drugiemu człowiekowi jest cichą, pokorną modlitwą uwielbienia i dziękczynienia, która będzie upraszała Boże Błogosławieństwo dla dzieła Hospicjum, urzeczywistniającego tu na ziemi słowa Chrystusa:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25, 40).           
            Życzę w imieniu całego Zarządu Prowincjalnego obfitości darów Ducha Świętego, Jego mocy, wszelkiej życzliwości i radości w kontynuowaniu i rozwoju dzieła Hospicjum. Życzę, by Drogie Siostry, Szanowny Pracownicy i umiłowaniu w Panu Chorzy, wszystkie swoje czyny i działania
coraz ściślej łączyli z zamiarami Bożego Serca, by w świetle wiary odczytywali codzienność, jako wyraz Woli Bożej. Niech schronienie w otwartym Sercu Jezusa, będzie dla Wszystkich źródłem mocy, nadziei, wytchnienia, ukojenia w trudach,
w bólu i cierpieniu oraz radosnym zaufaniem Bogu, bo od Niego pochodzi nasza nadzieja”.

Zdjęcia z 15-lecia Hospicjum


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


« Powrót

Hospicjum Sióstr Św. Elżbiety, ul. Panny Marii 7, 77-400 Złotów
tel./fax 67 263 28 60
E-mail: hospicjum@hospicjum-zlotow.pl